Reitz Family Collection

Title

Reitz Family Collection

Description

Reitz family photographs.
Charles A. Reitz (1907-1908) & Eunice Marie Sagar Reitz (1914-1998). Son, John C. Reitz.
Charles was the only son of Albert J.Reitz (1875-1962) & Clara Legler Reitz (1875-1947).

Collection Items

Ignatius & Mary Balmert Reitz
Black & white portrait photograph.
Ignatius & Mary Balmert Reitz, married 1874.

Clara Isabel Legler Reitz
Sepia tone cabinet card portrait photograph.
Clara Isabel Legler Reitz, 1875-1947.
Wife of Albert Reitz, mother of Charles Reitz.

Clara Isabel Legler Reitz
Sepia tone portrait photograph.
Clara Isabel Legler Reitz, 1875-1947.
Wife of Albert Reitz, mother of Charles Reitz.

Clara Isabel Legler Reitz
Sepia tone portrait photograph.
Clara Isabel Legler Reitz, 1875-1947.
Wife of Albert Reitz, mother of Charles Reitz.

Clara Isabel Legler Reitz
Tintype photograph.
Clara Isabel Legler Reitz, on left.
Others are unidentified.

Clara Isabel Legler Reitz
Black & white photograph.
Clara Isabel Legler Reitz, 1875-1947.
Wife of Albert Reitz, mother of Charles.

Clara Isabel Legler<br /><br />
Class Photograph
Black & white class photograph.
Clara Isabel Legler (Reitz), 3rd row, second from the right.

Clara Isabel Legler<br /><br />
Black & white photograph.
Clara Isabel Legler (Reitz), on left.
Unidentified woman on right.

Clara Isabel Legler<br /><br />
First Communion
Black & white cabinet card portrait photograph.
Clara Isabel Legler (Reitz)

Clara Isabel Legler Reitz
Miniature portrait photographs.
Clara Isabel Legler Reitz, 1875-1947.
Wife of Albert Reitz, mother of Charles Reitz.

Clara Isabel Legler Reitz
Black & white portrait photograph.
Clara Isabel Legler Reitz, 1875-1947.
Wife of Albert Reitz, mother of Charles Reitz.

Mrs. Albert J. Reitz<br /><br />
Obituary
Newspaper clipping.
Obituary for Mrs. Albert J. (Clara Isabel Legler) Reitz.
View all 130 items

Collection Tree